Náhrada škody ve stavu nouze

01.04.2020

Mnohá studia se aktuálně potýkají s existenční otázkou a mnozí trenéři jsou postaveni před nejistou budoucnost. Proto jsme požádali Mgr. Elišku Wellech, aby nám dala odpovědi na otázky, které nás všechny v aktuální situaci trápí. 

Mgr. Eliška Wellech pro nás učí Právo pro instruktory jógy a fitness, jehož další termín se bude otázky náhrady škody také dotýkat. 


Náhrada škody v souvislosti s epidemií COVID-19 náleží pouze za 10 dní?

V souvislosti s tím, že opatření, která zasahují do práce živnostníkům/podnikatelům byla nově vydána jako mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, což není krizové opatření podle krizového zákona je tu otázka, zda nárok na náhradu škody bude možné požadovat jen za škodu vzniklou do 23.3.2020, nebo i po tomto datu.

Odpověď na tuto otázku není jednoznačná, nicméně minimálně za dobu do 23.3.2020 by bude možné požadovat náhradu škody, protože vláda v rámci boje proti novému koronaviru COVID-19 vyhlásila na základě krizového zákona nouzový stav a postupně zavedla mnoho omezujících opatření. Všechna tato opatření nepříznivě ovlivnila a někdy i znemožnila výkon práce podnikatelům/živnostníkům. Mnohým z nich v souvislosti s těmito opatřeními vznikla škoda. Podle §36 krizového zákona by stát měl mít povinnost tuto škodu nahradit.

Co si představit pod pojmem škoda?

Zatím není úplně jasné, co přesně bude pod tento pojem zařazeno. Bude záležet, jak se k celé věci postaví státní instituce, u kterých se bude škoda uplatňovat a také soudy, kterou budou rozhodovat v případě neúspěchu s žádostí o náhradu u státu.

O škodu by mohlo jít například v následujících případech:

  • náklady na prostory, které byly v důsledku krizových opatření uzavřeny nebo nemohou být pro podnikání využívány (např. nájemné, energie...)
  • zkažené nebo jinak nepoužitelné zásoby (např. v restauraci jídlo, nápoje...)
  • příjmy ze zrušených objednávek/smluv

Škoda musí vzniknout v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a bude nutné, aby ten, kdo nárok na náhradu škody bude chtít uplatnit, aby byl schopen škodu doložit a svůj nárok si obhájit. Zároveň je důležité, aby žadatel prokázal, že si škodu nezpůsobil sám a případně, že se jí snažil předejít.

Kdy a kde se bude škoda uplatňovat?

Škodu je nezbytné uplatnit do 6 měsíců od doby, kdy se osoba o škodě dozvěděla, tedy v současné době pro škodu vzniklou v minulých dnech do září 2020. Pozor, při nedodržení této lhůty nárok zanikne a nebude možné škodu jakkoli vymáhat. Je reálné, že se škoda bude objevovat postupně, třeba i v delším časovém horizontu než půl roku. Rozhodně není nutné čekat, až budete znát výši celé způsobené škody. Naopak bude vhodné uplatnit škodu co nejdříve.

Komu se budou adresovat žádosti o náhradu škody, není dosud zcela vyjasněno, bude to příslušný orgán krizového řízení. Nejpravděpodobněji se bude jednat o Ministerstvo vnitra, případně o Úřad vlády ČR.

Co mám udělat?

V současné chvíli je důležité se soustředit na shromažďování podkladů a kontrolu smluv.

Podklady, které můžete shromažďovat, jsou veškeré dokumenty prokazující vzniklou škodu, např. objednávky, faktury, výzvy k úhradě, smlouvy či výpovědi smluv, písemnou a emailovou komunikaci s obchodními partnery/věřiteli/dodavateli, zrušené objednávky zákazníků týkající se zrušených či nedostupných služeb, účtenky, fotodokumentace škod (zkažené potraviny) a přijatých opatření...

Zkontrolujte si, jaké máte podmínky v uzavřených smlouvách nebo v obchodních podmínkách, zda neobsahují ujednání o vyšší moci, případně se podívejte, zda nemáte pojistnou smlouvu, která se vztahuje i na současnou situaci.

Jak škodu uplatnit?

Škoda se uplatňuje žádostí. Tato žádost by měla obsahovat minimálně tři následující věci:

  • uvedení osoby, která uplatňuje nárok (označení jménem a příjmením/firmou, bydlištěm/sídlem, datem narození/identifikačním číslem osoby)
  • popis samotného nároku na náhradu škody, včetně vyčíslení výše škody
  • odůvodnění toho, proč a v jaké výši nárok na náhradu škody vznikl

Přílohou by měly být dokumenty prokazující skutečnosti uvedené v žádosti. I v případě, že nebudete mít k dispozici kompletní podklady ke všem škodám, je lepší uplatnit a doložit alespoň ty dokumenty, které máte k dispozici, neboť čekáním na kompletní dokumentaci by se mohlo stát, že uplyne 6 měsíční lhůta, po které už by se nároky nedaly uplatnit vůbec.


Mgr. Bc. Eliška Wellech, advokátka, právní služby poskytuje zejména v oblastech občanského, rodinného, pracovního, školského, IT práva a práva nemovitostí. Vedle právního poradenství klienty zastupuje před soudy a dalšími orgány veřejné správy. Od roku 2017 se věnuje také problematice GDPR se zaměřením na školství, živnostníky a malé až střední podniky. 

Kontaktovat ji můžete prostřednictvím webu www.wellech.cz.