Přehled podpory studií a instruktorů ve stavu nouze

07.04.2020

Stát po zavedení krizových opatření postupně začíná zavádět nebo plánovat také kompenzace pro podnikatele za znemožněné či ztížené podnikání. V následujících odstavcích bude uveden přehled schválených i plánovaných podpůrných opatření se základními podmínkami pro jejich získání, a to se zaměřením pouze na drobné podnikatele[1] a živnostníky.

Jaká podpora je zavedena/plánována?

 1. Odpuštění odvodů na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ
 2. Odložení termínu pro podání daňového přiznání a další daňové úlevy
 3. Pozastavení EET
 4. Ošetřovné pro OSVČ
 5. Program "Antivirus" poskytující příspěvky zaměstnavatelům
 6. Program COVID II - možnost žádat o úvěr na krytí provozních nákladů
 7. Pětadvacítka - podpora pro zasažené OSVČ
 8. Možnost zastavení splácení hypotečních a jiných úvěrů či nájmů
 9. Další podpora

1. Odpuštění odvodů na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ

Není třeba za březen-srpen 2020 platit zálohy na sociálním a zdravotním pojištění. Stát zaplatí za OSVČ v tomto období zálohy v minimální výši, tedy zdravotní do výše minimální zálohy 2.352,- Kč/měsíčně a sociální do výše minimální zálohy 2.544,- Kč/měsíčně. Ani ten, kdo platí větší než minimální zálohu, nemusí v tomto období zálohy ani rozdíl mezi minimální a určenou zálohou platit. Rozdíl mezi minimální a určenou zálohou doplatí až při vyúčtování v roce 2021.

2. Odložení termínu pro podání daňového přiznání a další daňové úlevy

Podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a právnických osob za rok 2019 a vyúčtování srážkové daně stačí nejpozději do 1.7.2020. Pokud ani tento prodloužený termín daňový poplatník nestihne, může si podat žádost o odpuštění sankcí. Pro všechny takové žádosti podané do 31.7.2020 platí automatické odpuštění správních poplatků. Stejně tak v případě žádosti o posečkání úhrady daně se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020, pokud by daňový poplatník nestihl daň do 1.7.2020 zaplatit.

Pro plátce DPH je tu plošnéprominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení k DPH ve výši 1 000 Kč, které vznikly v období od 1. 3. do 31. 7. 2020. Navíc je slibován individuální přístup i v případě dalších pokut za nepodání kontrolního hlášení v tomto období, pokud bude prokázáno, že porušení této povinnosti bylo v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Ve fázi schvalování jsou následující úlevy:

Bude možné zpětně uplatňovat daňovou ztrátu v předchozích 2 letech (2019 a 2018). V případě vyměření ztráty na dani z příjmů fyzických a právnických osob za zdaňovací období započaté v roce 2020 tak bude umožněno tuto ztrátu odečíst od základu daně za zdaňovací období roku 2019 a 2018, díky čemuž získají poplatníci zpět daň za tyto roky. Uplatnit ztrátu bude možné ve formě dodatečného daňového přiznání za roky 2019 a 2018. Nově vzniklý přeplatek bude na základě žádosti vrácen.

Dále se navrhuje prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha u pololetních plátců) se nebude vůbec hradit.

U daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či u pozdní úhrady této daně (nebo zálohy na tuto daň) by mělo dojít k plošnému prominutí pokuty a úroků z prodlení. Prominutí sankcí se bude vztahovat na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Reálně lze tedy říci, že daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Jedná se i o úplném zrušení této daně, nicméně zatím v této oblasti nepanuje shoda.

Plánováno je také plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně (např. úroky z prodlení). Zatím není jasné, zda se toto opatření bude týkat všech nebo pouze podnikatelů v oboru dopravy a přepravy.

3. Pozastavení elektronické evidence tržeb (EET)

Po celou dobu nouzového stavu a následující 3 měsíce po jeho skončení je pro podnikatele již podléhající EET (1. a 2. vlna) pozastavena povinnost evidovat tržby. Pro podnikatele, kterých se mělo týkat zavedení EET ve 3. a 4. vlně je tato povinnost o stejnou dobu odložena.

4. Ošetřovné pro OSVČ

Pro OSVČ, které nemohou kvůli uzavřeným školským zařízením a zařízením sociální péče vykonávat svou podnikatelskou činnost, neboť se musí starat o děti nebo osoby závislé na péči jiného, je tu po dobu krizových opatření v souvislosti s koronavirem COVID-19 speciální možnost získat ošetřovné.

Nárok mají osoby (např. rodič) pečující o zdravé dítě mladší 13 let, o dítě do 26 let, pokud je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) nebo při péči o osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) a je v dočasné domácí péči z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá.

Důležitou podmínkou v tomto případě je, že na toto dítě/osobu nepobírá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek (ošetřovné pro zaměstnance, rodičovský příspěvek) žádná jiná osoba. Na ošetřovné má navíc nárok jen OSVČ vykonávající tuto činnost jako hlavní. OSVČ dále nesmí mít žádné nedoplatky vůči státním institucím (např. finančnímu úřadu, ČSSZ, zdravotní pojišťovně apod.) a nesmí být v exekuci nebo insolvenci. Důležitou podmínkou, která bývá opomíjena, je, že doklady a dokumentaci k této dotaci musí OSVČ uchovávat po dobu 10 let a po dobu 2 et od poskytnutí dotace umožnit kdykoli kontrolu této dokumentace.

Výše příspěvku činní 424 Kč/den po celou dobu platnosti mimořádných opatření (uzavření škol/školek apod.). Žádat je možné vyplněním formuláře žádosti dostupným na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. POZOR o dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc.

5. Program "Antivirus" poskytující příspěvky zaměstnavatelům

Program "Antivirus" má kompenzovat podnikatelům, kteří zaměstnávají pracovníky, alespoň část celkových mzdových nákladů za dobu překážek v práci na straně zaměstnavatele vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy koronavirem COVID-19.

Od 6.4.2020 bude možné žádat o tyto kompenzace za již vyplacené mzdy (za měsíc březen) a poté každý další měsíc opět znovu. Žádat se bude elektronicky prostřednictvím webové aplikace, které bude přístupná na stránkách Úřadu práce a MPSV.

Pro přiznání příspěvku budou muset být splněny následující podmínky:

 • zaměstnavatel dodržuje zákoník práce
 • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď
 • zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění
 • zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody

Výše příspěvku bude záviset na důvodu omezení (důvodu vzniku překážky v práci):

Režim A - Nucené omezení provozu a karanténa

Režim B - Související hospodářské potíže

Celý proces bude probíhat v pěti krocích:

 • Podání žádosti - Prostřednictvím webové aplikace se vytvoří a podá žádost na místně příslušné pracoviště Úřadu práce (ÚP).
 • Uzavření dohody - ÚP zkontroluje podanou žádost, zda má všechny náležitosti - oprávněnost podepisující osoby, doklad prokazující existenci bankovního účtu, identifikační údaje žadatele a splnění podmínek pro uzavření dohody. Jsou-li podmínky splněny zašle žadateli zpět podepsanou dohodu (žádost se bere automaticky jako žadatelem podepsaná dohoda). Není-li vše v pořádku, ÚP žádost stornuje a žadatel si musí zadat novou žádost, ve které opraví chyby vytknutí mu u předchozí žádosti.
 • Vyúčtování náhrad mezd - Zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidence docházky za příslušný kalendářní měsíc, v řádném termínu vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné odvody. Následně vyplní ve webové aplikaci formulář vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů. Při vyplňování nesmí zaměstnavatel ve formuláři provádět jiné než povolené změny.
 • Poskytnutí příspěvku - ÚP zkontroluje zaslané vyúčtování, a pokud bude vše v pořádku, provede výplatu příspěvku na uvedený účet zaměstnavatele. V opačném případě vyzve žadatele k podání vysvětlení, případně doložení dokladů.
 • Kontrola - V celém průběhu programu i po jeho ukončení budou prováděny kontroly splnění podmínek pro výplatu příspěvku a dodržování pracovněprávních předpisů. Porušení podmínek písemné dohody může být důvodem k vrácení příspěvku i k dalším sankcím např. ze strany finančního úřadu. Úmyslné zneužití příspěvku může být klasifikováno jako trestný čin.

Vše od podmínek, přes podávání a schvalování žádostí po přehled potřebných dokumentů je podrobně popsáno v Manuálu pro zaměstnavatele dostupném na webových stránkách MPSV.

6. Program COVID II - možnost žádat o úvěr na krytí provozních nákladů

Tento program je již druhou možností pro podnikatele získat úvěr na další rozvoj podnikání či překlenutí krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru COVID-19. První verze byla z větší části určena pro středně velké podniky. Druhá verze programu COVID je primárně zaměřena na živnostníky a drobné podnikatele. POZOR tato podpora není určena na realizaci projektů na území hlavního města Prahy, protože projekt je financován z fondů EU.

Prostřednictvím úvěrů z tohoto programu lze financovat např. náklady na mzdy a energie, platby na nájemné, úhrady faktur dodavatelům, pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku. Není možné z něho financovat investice. Výše úvěrů je v rozmezí od 10 tisíc Kč do 15 milionů Kč, záruka je až do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru a finanční příspěvek na úhradu úroků se liší podle výše úvěru. V případě výše zaručovaného úvěru do 500 tisíc Kč celková výše vyplaceného finančního příspěvku na úroky nesmí přesáhnout 30 % z poskytnuté výše zaručeného úvěru a max. 150 tis. Kč. Pro vyšší úvěry se maximální výše zvyšuje.

O úvěry se žádá u spolupracujících komerčních bank od 2.4.2020 a teprve následně se obrací o Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB). Kopii smlouvy o zaručovaném úvěru nebo přílohu ACX vyplněnou vybranou bankou žadatel následně přiloží k žádosti o Záruku COVID II spolu s vyplněným formulářem žádosti a přílohou Projekt (PCX). S touto žádostí včetně uvedených příloh se následně žadatel teprve obrátí na ČMZRB. Podmínky, seznam spolupracujících bank i potřebné formuláře jsou k dispozici na webových stránkách ČMZRB.

7. Pětadvacítka - kompenzační bonus pro OSVČ

Tento program je ve fázi schvalování a má poskytnou kompenzaci OSVČ zasaženým krizovými opatřeními v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19.

Je určen pro OSVČ, které splní několik podmínek:

 • vykonávají činnost jako hlavní nebo jako vedlejší (pobírá invalidní nebo starobní důchod, rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství, je to osoba pečující podle zákona o důchodovém pojištění nebo se jedná o studenta do 26 let připravujícího se na budoucí povolání) a nemá příjmy ze zamětsnání
 • činnost vykovávaly aktivně ke dni 12.3.2020 nebo činnost byla přerušena po 31. srpnu 2019 (toto ustanovení míří na sezónní podnikání)
 • čestně prohlásí, že nemohl tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření (zejména z důvodu: nutnosti uzavřít provozovnu, omezit provoz, karantény nebo péče o dítě OSVČ nebo zaměstnance, omezení poptávky po výrobcích a službách, omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)

Výše kompenzačního bonusu je 500,- Kč za každý den bonusového období od 12. března do 30. dubna 2020. Na kompenzační bonus nebude nárok za dny, kdy je pobírána podpora v nezaměstnanosti a zároveň za dobu pobírání kompenzačního bonusu nebude nárok na podporu v nezaměstnanosti. Vždy je možné čerpat pouze jednu z těchto dávek.

Nárok na kompenzační bonus se uplatní žádostí, která bude obsahovat čestné prohlášení a číslo účtu na který bude bonus vyplacen (k dispozici bude formulář žádosti). Žádost je nutné podat nejpozději do 60 dnů od skončení bonusového období (konec je 30.4.2020). Pokud se žádost nepodá včas, nárok na poskytnutí bonusu zaniká a již o něho nepůjde požádat. Žádost se podává u místně příslušného finančního úřadu.

8. Možnost zastavení splácení hypotečních a jiných úvěrů či nájmů

Zatím ve fázi schvalování je možnost zastaví splácení úvěrů a hypoték, sjednaných před 26.3.2020. Dlužníci (fyzické osoby i společnosti) budou moci přerušit splácení na tři nebo šest měsíců. Pro odložení splátek bude stačit oznámení dlužníka o tom, že chce přerušit splácení, a to z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru na jeho osobu nebo na společnost. Důležité je, že tyto důvody pravděpodobně nebude muset nijak prokazovat.

Ve stejné fázi je i novela zákona o spotřebitelském úvěru. V jejím rámci bude nově stanovený větší okruh úvěrů, u nichž jsou stanoveny maximální sankce za opožděné splátky. Navíc se omezení bude nově vztahovat i na úvěry pro osoby samostatně výdělečně činné. Podle návrhu nebude výše smluvní pokuty moci přesáhnout 0,1% denně z dlužné částky při prodlení delším než 90 dnů. Součet všech smluvních pokut přitom nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše jistiny. Při prodlení delším než 90 dní nesmí úrok z prodlení přesáhnout zákonnou výši.

9. Další podpora

Kromě výše uvedených podpůrných opatření jsou pro některé podnikatele připraveny i další úlevy, dotace na rozvoj nebo prodloužení lhůt.

V oblasti speciálních dotací se jedná o programy dotací na výrobu zdravotnických prostředků a pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19 do praxe Program Technologie COVID 19 a Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19.

U běžně dostupných dotací v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pak došlo k prodloužení termínů výzev tak, že příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. března 2020 a nepřekračuje termín 30. dubna 2020 se prodlužuje o 30 dní.

[1] V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.

Mgr. Bc. Eliška Wellech, advokátka, právní služby poskytuje zejména v oblastech občanského, rodinného, pracovního, školského, IT práva a práva nemovitostí. Vedle právního poradenství klienty zastupuje před soudy a dalšími orgány veřejné správy. Od roku 2017 se věnuje také problematice GDPR se zaměřením na školství, živnostníky a malé až střední podniky.

Kontaktovat ji můžete prostřednictvím webu www.wellech.cz.